בקשה להקצבה כספית מאת עיריית רמלה לשנת 2018

×

ראשון שני שלישי רביעי חמישי ששי שבת

המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה: 31.12.2017

הטופס החתום והמסמכים הנלווים יוגשו לגזברות העירייה באמצעות דוא"ל או במסירה בכתובת מבצע משה 9, רמלה

לבירורים בלבד:
רכזת תמיכות: גב' שירן כלפון וגב' גלית פוני
טלפקס: 08-9771714
דוא"ל: shiranb@ramla.muni.il

אם הנכם מעוניינים למלא חוברת בפורמט וורד, הנכם מוזמנים לפנות לרכזת התמיכות והחוברת תשלח אליכם בדוא"ל.


במועד פרסום טופס זה, תקציב העירייה לשנת 2018 טרם אושר. לפיכך אישור התמיכות, סכומן ותשלומן יהיה כפוף לקיומו של התקציב הייעודי לתמיכות ואישורו. החלטה הסופית בדבר תמיכה בתאגידים שפנו בבקשות התמיכה תתקבלנה לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2018 בלבד.


הוראות הגשה:
  1. לצורך הגשת הטופס, נא ללחוץ על מקש "הכן להגשה" שבחוצץ "הגשת טופס". נדרש לאשר חלונות קופצים לאתר זה בדפדפן;
  2. לאחר הדפסת הטופס, נא להחתימו במקומות הנדרשים;
  3. נא לצרף את כל המסמכים הנלווים, כרשום בחוצץ "רשימת מסמכים נלווים". העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מסמכים נוספים;
  4. ניתן להגיש את הטופס עם המסמכים הנלווים בדואר אלקטרוני או בהגשה ידנית בגזברות העירייה, רח' מבצע משה 9, רמלה, קומה 2;
  5. לצורך הגשה בדואר אלקטרוני ניתן להקיש על המקש "הכן מכתב" בחוצץ "הגשת טופס";
  6. לאחר הגשת בקשה לתמיכה לעיריה, ולאחר שיושלמו כלל המסמכים הנדרשים, יישלח מכתב לתאגיד המאשר את קבלת הבקשה והשלמת המסמכים. אם יימצא כי חסרים מסמכים, יישלח מכתב לתאגיד עם ההשלמות הנדרשות. אם התאגיד לא יעביר את המסמכים הנדרשים, הבקשה לתמיכה לא תידון ולא יועברו תזכורות.בקשות שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה תדחנה ללא דיון